Bizarro dla począt­ku­ją­cych

Bizarro dla począt­ku­ją­cych

Krzysztof T. Dąbrowski & Dawid Kain & Kazimierz Kyrcz Jr & Aleksandra Zielińska & Krzysztof Maciejewski & Rafał Kuleta & Bartosz Czartoryski & Adrian Miś­tak

language: Polish

Publisher: Grabarz Polski

Publishing date: Aug 27, 2011

Description:

Bizarro — nowy gatu­nek lite­racki, który zbom­bar­duje Twój mózg i stor­pe­duje umysł. Tek­sty czer­piące z tra­dy­cji kul­to­wego kina grozy, sur­re­ali­zmu i kla­syki czar­nego humoru spod znaku Von­ne­guta wpro­wa­dzą Cię w odmienny stan świa­do­mo­ści już po prze­czy­ta­niu kilku akapitów.

Zawarte w tej anto­lo­gii opo­wia­da­nia są jazdą po ban­dzie lite­rac­kich kon­wen­cji i poka­za­niem środ­ko­wego palca nie­do­wiar­kom: baśń, splat­ter­punk, diler­skie fan­tasy, auto­ero­tyczne science-fiction, shorty o para­no­ikach, awan­garda, gro­te­ska i porno-horror.

Naj­bar­dziej popa­prani twórcy w Pol­sce zapra­szają do kró­le­stwa bizarro-fiction. Czy­taj albo zgiń!  

Książka ma 192 strony.